ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗ് കോഴ്‌സ്

( രജി:ഫീസ്: 699 രൂപ മാത്രം )

ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗം മൊബൈൽ /കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു പഠിക്കാം..

ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥി/ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്സിലും കേന്ദ്ര ഐ.റ്റി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന CSC ഇ-ഗവേണൻസും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന Basic Learning Practice കോഴ്‌സും Career Strokes കോഴ്‌സുകളും കൂടി 4500 രൂപ വില വരുന്ന 6 കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ വെറും 699 രൂപ മാത്രം.

സവിശേഷതകൾ
➡️ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്സിൽ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
➡️ ഓൺലൈനായി വീഡിയോയിലൂടെ സ്വയം പഠിക്കാം.
➡️ ലളിതമായാ ഓൺലൈൻ എക്സാം
➡️രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീ മാത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്‌ട്രേഷനും Click Here